REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW PRZEZ BILETY.FM

I. Przedmiot regulacji i definicje
1. Regulamin normuje zasady nabywania biletów, funkcjonowania Serwisu i określa sposób realizacji Umowy zawartej z Nabywcą;
2. Wyrazom pisanym wielką literą, jeżeli z treści regulaminu, bądź z kontekstu nie wynika inaczej, przypisuje się znaczenie określone poniżej:
1) Bilety.fm – Bilety.fm sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 20/1, 70-347 Szczecin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 1015176, NIP 8522690640, numer telefonu: 91-886-07-21, adres e-mail: info@bilety.fm.;
Od dnia 5 października 2022 r. „Bilety.fm" nadaje się następujące brzmienie– Bilety.fm – marka handlowa i Serwis, którym posługuje się Ticketos Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000606558, NIP: 7811924718, REGON: 363907954, adres: ul. Antoniego Madalińskiego 8/103, 70-101 Szczecin, adres e-mail: kontakt@ticketos.pl;
Bilety.fm jest podmiotem pośredniczącym w transakcji zakupu biletów między Nabywcą, a Organizatorem.
Bilety.fm jest administratorem zbioru danych osobowych Nabywców.
2) El-Bilet – wystawiane przez Bilety.fm potwierdzenie zawarcia umowy zakupu biletu (albo biletów) na wydarzenie w formacie PDF, wysyłane na wskazany przez Nabywcę adres e-mail.
3) Nabywca – podmiot zarejestrowany w Serwisie, albo podmiot, który wyraził gotowość zawarcia Umowy i podał Bilety.fm wymagane do tego dane.
4) Serwis – strona internetowa www.bilety.fm, prowadzona przez Bilety.fm, która kojarzy oferty sprzedaży i oferty zakupu biletów. Wszystkie dostępne bilety w Serwisie, dotyczą wydarzeń rozrywkowych, sportowych, lub kulturalnych, w rozumieniu art. 38 pkt 13) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Umowa każdorazowo określa dzień lub okres świadczenia usług rozrywkowych. Wszystkie Vouchery dotyczą wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.
5) Umowa – umowa zawarta między Nabywcą, a Bilety.fm, dotycząca pośrednictwa w transakcji kupna biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, lub kulturalne przez Nabywcę. Przez zawarcie Umowy, Nabywca zobowiązuje się zapłacić Bilety.fm określoną w Serwisie cenę, a Bilety.fm zobowiązuje się dostarczyć Nabywcy wybrane bilety, w sposób ustalony przez strony za pośrednictwem Serwisu.
6) Voucher – instrument, który jest odpłatnie wydawany przez Bilety.fm i może być przez Bilety.fm na żądanie posiadacza zaliczony jako płatność za bilet na dostępne w Serwisie wydarzenie rozrywkowe lub kulturalne.
7) Organizator – organizator wydarzenia rozrywkowego, sportowego, lub kulturalnego, który zobowiązany jest do zorganizowania imprezy i umożliwienia Nabywcy uczestnictwa w niej, w sposób ustalony przez Organizatora i Nabywcę.
II. Rejestracja i logowanie w Serwisie
1. Zalogowanie w Serwisie stanowi potwierdzenie faktu posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych przez Nabywcę.
2. Dla skutecznego zawarcia Umowy, Nabywca jest zobowiązany podać Bilety.fm aktualne dane, pozwalające na wykonanie Umowy. Nabywca podaje dane podczas rejestracji i jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji w Serwisie w przypadku ich zmiany.
3. Bilety.fm odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.
4. Nabywca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy loginu i hasła, umożliwiających zalogowanie w Serwisie. W przypadku powzięcia przez Nabywcę informacji, bądź podejrzeń, że inna osoba weszła w posiadanie przypisanego mu loginu lub hasła, jest on zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie bilety.fm, a także do zmiany hasła.
5. Bilety.fm odpowiada za szkodę Nabywcy spowodowaną korzystaniem przez niego z Serwisu, jeżeli owa szkoda spowodowana jest działaniem Bilety.fm, bądź niezachowaniem przez Bilety.fm należytej staranności.
III. Zawarcie umowy
1. Zawarcie Umowy następuje przez wybór wydarzenia (bądź wydarzeń), liczby i rodzaju biletów/voucherów oraz przez zapłatę ceny przez Nabywcę. Na Bilety.fm spoczywa obowiązek wydania zakupionych biletów, zgodnie z treścią zamówienia, w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18:00, w soboty, niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy - będą realizowane następnego dnia roboczego. Dniami roboczymi w rozumieniu Regulaminu są wszystkie dni kalendarzowe z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także sobót i dni wskazanych w Serwisie, w zakładce „PUNKTY SPRZEDAŻY"
3. Szczegółowe informacje dotyczące danego wydarzenia, każdorazowo są dostępne u danego Organizatora. Przed nabyciem biletu, Nabywca zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem udostępnianym przez Organizatora wydarzenia.
4. Bilety.fm nie jest Organizatorem ani współorganizatorem żadnego z wydarzeń wskazanych w Serwisie i nie ma wpływu na ich przebieg, prezentowane w ich czasie treści, ani też na to, czy dane wydarzenie się odbędzie.
5. Bilety.fm informuje w Serwisie o dacie, godzinie, miejscu i (ewentualnie) o planowanym przebiegu wydarzenia. Za przekazanie pozostałych informacji odpowiada Organizator.
IV. Płatność i obiór biletów/voucherów
1. Dokonanie płatności możliwe jest w następujący sposób:
a) gotówką albo kartą – przy odbiorze osobistym biletów w punkcie obsługi klienta Bilety.fm przy ulicy Korsarzy 34 w Szczecinie – w dniach i godzinach jego otwarcia, o których Bilety.fm informuje w Serwisie, w zakładce „PUNKTY SPRZEDAŻY";
b) poprzez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
c) poprzez tradycyjny przelew bankowy;
d) W punktach partnerskich wskazanych w Serwisie, w zakładce „PUNKTY SPRZEDAŻY" w dniach i godzinach ich działania;
2. Bilety.fm informuje o możliwych sposobach płatności w Serwisie, w zakładce dotyczącej danego Wydarzenia. Ze względu na ograniczenia techniczne Bilety.fm lub Organizatora, bądź przez wzgląd na termin lub charakter danego Wydarzenia, w niektórych przypadkach wybór sposobu płatności może być ograniczony.
3. W przypadku wyboru opcji „Płatność przy odbiorze", zamówienie jest anulowane, jeżeli Nabywca nie obierze i nie opłaci zamówienia przed upływem 2 dni roboczych.
4. W przypadku wyboru zapłaty poprzez platformę PayU S.A., płatności należy dokonać bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Zamówienia nieopłacone zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, zostają automatycznie anulowane. W przypadku pozostałych metod płatności, zamówienie jest anulowane, jeżeli przed upływem 2 dni roboczych na rachunek bankowy Bilety.fm nie wpłynie przelew stanowiący cenę zakupu biletów wybranych przez Nabywcę.
5. Wszystkie ceny i opłaty określone w serwisie zawierają VAT według obowiązujących stawek (brutto).
6. Przy sprzedaży, Bilety.fm pobiera od Nabywcy opłatę serwisową.
7. Na opłatę serwisową składają się koszty obsługi płatności PayU S.A. oraz wynagrodzenia Bilety.fm pobierane od Nabywcy za korzystanie z Serwisu.
8. O wysokości opłaty serwisowej właściwej dla danej transakcji, Bilety.fm każdorazowo informuje za pośrednictwem Serwisu, przed jej dokonaniem.
V. Wydanie biletu i El-Biletu Nabywcy
1. Bilety.fm wydaje bilety Nabywcy w jeden z podanych niżej sposobów:
a) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Poczta");
b) przez wydanie w punkcie Organizatora bezpośrednio przed wydarzeniem;
c) w punkcie obsługi klienta
2. W przypadku wyboru dostawy "Pocztą Polską" bilety wysyłane są listem poleconym priorytetowym, nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia wpływu zapłaty ceny. Kupujący zobowiązuje się do dokładnego sprawdzenia stanu przesyłki przed przyjęciem jej od listonosza, albo w urzędzie pocztowym, a także do zgłoszenia zastrzeżeń i sporządzenia protokołu, w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do kompletności lub stanu przesyłki. Koszt doręczenia ponosi Nabywca.
3. Odbiór osobisty biletów w punkcie Organizatora jest możliwy tylko w przypadku niektórych wydarzeń. Warunkiem wydania biletu jest podanie przez odbierającego danych nazwiska/nazwy Nabywcy oraz numeru zamówienia.
4. Szczegółowe informacje na temat lokalizacji oraz godzin, w których odbierać można bilety w punkcie obsługi Bilety.fm przy ul. Korsarzy 34 w Szczecinie przekazywane są Nabywcy e-mailem, po przygotowaniu biletów do odbioru.
5. Jeżeli środki techniczne Bilety.fm i Organizatora na to pozwalają, możliwe jest posługiwanie się przez Nabywcę El-Biletem. W przypadku wyboru przez Nabywcę opcji El-Bilet, tradycyjny bilet nie jest wydawany.
6. El-Bilet należy wydrukować na białej kartce formatu A4, w sposób umożliwiający zeskanowanie kodu QR, którym jest on opatrzony (zalecany jest wydruk przy użyciu drukarek laserowych).
7. El-Bilet może zostać wydrukowany w odcieniach szarości, druk w barwach oryginalnych jest opcjonalny.
8. Każdy El-Bilet jest opatrzony unikatowym kodem, który generowany jest indywidualnie na potrzeby każdego potwierdzenia. Posłużenie się El-Biletem przez więcej niż jedną osobę nie jest możliwe. Dany El-Bilet uprawnia do uczestnictwa w wydarzeniu pierwszą osobę, która się nim posłuży.
9. Udostępnienie zdjęcia, skanu lub samego pliku z El-Biletem, na którym widoczny jest kod kreskowy lub kod QR, może spowodować zreplikowanie biletu i posłużenie się nim przez osobę nieuprawnioną.
10. Nabywca zobowiązuje się do poinformowania Bilety.fm telefonicznie lub mailowo nie później niż 48 godzin przed wydarzeniem, jeżeli nie otrzymał zamawianych biletów elektronicznych.
11. Postanowienia dotyczące El-Biletu stosuje się odpowiednio do Vouchera.
VI. Zwroty, odstąpienie od umowy i reklamacje
1. Zwrot biletów za pośrednictwem Bilety.fm jest możliwy w przypadku odwołania wydarzenia, zmiany miejsca, daty lub godziny wydarzenia.
2. W przypadkach niewskazanych w ust. 1 powyżej, zwrot biletów za pośrednictwem Bilety.fm nie jest możliwy. Dopuszczalność zwrotu, a także jego koszt i tryb, mogą zostać ustalone przez Nabywcę z Organizatorem, co jednak pozostaje poza sferą działań Bilety.fm.
3. Nabywcom biletów nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy nabycia biletów na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co wynika z charakteru przedmiotu umowy i brzmienia art. 38 pkt 12 wspomnianej ustawy.
4. Bilety.fm wykonuje w pełni usługę pośrednictwa w nabyciu biletu, za wyraźną zgodą Nabywcy, który zostaje poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Bilety.fm, utraci prawo odstąpienia od umowy o pośrednictwo w zakupie biletu.
Nabywcom nie przysługuje zatem uprawnienie do odstąpienia od umowy dotyczącej pośrednictwa Bilety.fm w zakupie biletu (opłata serwisowa) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co wynika z art. 38 pkt 1 wspomnianej ustawy.
5. Nabywca jest uprawniony do złożenia reklamacji w każdym czasie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail wskazany w Serwisie), listownie, bądź osobiście w siedzibie Bilety.fm.
6. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni. Odpowiedź wysyłana jest mailowo, bądź listownie.
7. Bilety.fm wyraża gotowość rozstrzygnięcia polubownie wszelkich sporów, które mogą zaistnieć w związku z zawarciem i realizacją Umowy.
8. Właściwość miejscową i rzeczową sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Regulamin nie modyfikuje zasad ogólnych.
9. Konsument, który nabył Voucher z wykorzystaniem Serwisu, może w terminie 14 dni od dnia jego nabycia, odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
10. Konsument może odstąpić od umowy, składając Bilety.fm oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9.
VII. Wymogi techniczne
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: komputer stacjonarny, przenośny lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca (X)HTML, CSS z włączoną obsługą Javascript. Do rejestracji, zawarcia Umowy i jej realizacji, niezbędny jest aktywny adres poczty elektronicznej.
VIII. Dane Osobowe
1. Bilety.fm zbiera i przetwarza dane osobowe Nabywców w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji Umowy. Bilety.fm jest administratorem danych Nabywców podanych przy rejestracji, którzy zarejestrowali się w Serwisie lub wyrazili gotowość zawarcia Umowy i podali Bilety.fm wymagane dane przed dniem 5 października 2022 r.
Administratorem danych osobowych Nabywców od dnia 5 października 2022 r. jest Ticketos Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000606558, NIP: 7811924718, REGON: 363907954, adres: ul. Antoniego Madalińskiego 8/103, 70-101 Szczecin, adres e-mail: kontakt@ticketos.pl
2. Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Bilety.fm w zakresie obsługi technicznej i administracyjnej (outsourcing), a także Organizatorzy w zakresie, w jakim jest to konieczne dla organizacji Wydarzenia. W szczególności niektóre dane (adresy e-mail/numery telefonów) przekazywane są do FreshMail (Freshmail Sp. z o.o., al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393, REGON 123040091) oraz w przypadku wybrania formy płatności payu.pl niektóre dane (niezbędne do realizacji płatności elektronicznej) do Payu SA (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444).
Dane osobowe Nabywców, których Administratorem jest Bilety.fm sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 20/1, 70-347 Szczecin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 1015176, NIP 8522690640, powierzono do przetwarzania Ticketos Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (KRS: 0000606558) w celu:
a) wsparcia operacyjnego w działaniach marketingowych, a w szczególności w formułowaniu i doręczaniu ofert handlowych Nabywcom;
b) wsparcia operacyjnego w działaniach informacyjnych związanych z wydarzeniami i dystrybucją biletów;
c) generowania biletów i ich doręczanie Nabywcom końcowym na podane przez nich adresy email;
d) rozpatrywania zgłoszeń interwencyjnych i reklamacyjnych związanych z działaniem Serwisu;
e) rozpatrywania zgłoszeń interwencyjnych i reklamacyjnych związanych ze sprzedanymi biletami;
3. Bilety.fm przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub w celu wykonania zawartej z Bilety.fm umowy. W szczególności Bilety.fm przetwarza dane osobowe:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści
gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu obsługi zakupów dokonywanych za pośrednictwem Serwisu - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
d) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
e) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.
4. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przez Bilety.fm, przysługuje dostęp do ich treści oraz uprawnienie do ich poprawiania lub usunięcia.
5. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych określonych w Serwisie skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy lub jej wykonania.
6. Bilety.fm nie dokonuje profilowania. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
7. We wszelkich kwestiach związanych z danymi osobowymi, należy kontaktować się mailowo pod adresem daneosobowe@bilety.fm, bądź w formie tradycyjnej na adres Ticketos sp. z o.o., ul. Madalińskiego 8/103, 70-101 Szczecin.
8. Dane osobowe są przechowywane do czasu usunięcia konta w Serwisie (jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy za jego pośrednictwem), albo z upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym zawarto za pośrednictwem Serwisu ostatnią umowę.
9. Podanie danych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić prawidłowe wykonanie umowy przez Bilety.fm
IX. Postanowienia końcowe
1. Do umów zawieranych w oparciu o niniejszy regulamin stosuje się prawo polskie. W relacjach z konsumentami Bilety.fm posługuje się językiem polskim.
2. Bilet wydany w formie papierowej, lub przesłany na wskazany adres e-mail El-Bilet/Voucher, stanowi jednocześnie dodatkowe potwierdzenie zawarcia Umowy.
3. Aktualna treść regulaminu jest udostępniana Nabywcy przed zawarciem Umowy. Dodatkowo, informacja o zmianie regulaminu i jego aktualne brzmienie przesyłane są Nabywcom zarejestrowanym w Serwisie na podany przez nich adres e-mail.


Szukaj

Twoje bilety  

-


Suma 0,00 zł

Zapłać za biletySzybki kontakt

mail: witaj@biletomat.pl
tel: 573 803 965 (pon. - pt.: 10 - 17)


Płatności

Możesz skorzystać z następujących metod płatności:
  • payU.pl (karty i e-przelewy)
  • płatność przy odbiorze
  • przelew bankowy

Odwołane wydarzenia

Brak odwołanych wydarzeń